Statut

STATUT
 
MIĘDZYCHODZKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYKI I SPORTÓW WODNYCH

Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych jako  stowarzyszenie prowadzące działalność w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportów wodnych w regionie międzychodzkim jest kontynuatorem i spadkobiercą działalności rozpoczętej w dniu 9 czerwca 1928 roku przez Międzychodzkie Towarzystwo Wioślarskie.

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych” zwane w dalszej części statutu  „MTTiSW”.

§ 2

MTTiSW  jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.210 ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

1.      Terenem działalności MTTiSW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.      Gdy wymaga tego realizacja celów statutowych MTTiSW może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3.      Siedzibą Stowarzyszenia MTTiSW jest miasto Międzychód woj.  wielkopolskie.
4.      MTTiSW ma prawo do powoływania oddziałów terenowych działających na zasadzie sekcji stowarzyszenia.
5.      MTTiSW może posiadać własny organ prasowy i własny serwis internetowy.
6.      Jeżeli w niniejszym statucie mówi się o regionie międzychodzkim to pod pojęciem tym rozumie się miasto Międzychód i tereny związane z Międzychodem administracyjnie, gospodarczo, kulturowo, zwyczajowo i historycznie.
§ 4
1.      MTTiSW  ma prawo używania pieczęci i odznak.
2.      Wzory odznak i pieczęci określa Zarząd stowarzyszenia w regulaminie pieczęci i odznak.
§ 5
1.      MTTiSW jako stowarzyszenie osób zainteresowanych turystyką oraz sportami wodnymi opiera swoją działalność na sekcjach zainteresowań, w ramach których członkowie realizują swe pasje i  zainteresowania. Zgodnie z profilem turystyczno – sportowym MTTiSW mogą to być sekcje: żeglarska, motorowodna, turystyczna, wioślarska, kajakarska i inne tworzone zgodnie z potrzebami członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
2.      MTTiSW opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i nie działa w celu osiągnięcia zysku i nie prowadzi działalności gospodarczej.
3.      MTTiSW jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz w sferze pożytku publicznego.
4.      Stowarzyszenie wydaje swym członkom legitymacje członkowskie zawierające nazwę stowarzyszenia, godło, dane adresowe, numer, imię i nazwisko członka oraz rok wstąpienia. Wzór legitymacji określi Zarząd stowarzyszenia w regulaminie wzorów.
5.      Godłem stowarzyszenia jest koło sterowe z wpisaną nazwą Stowarzyszenia – Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych pomiędzy dwoma liniami koła oraz wpisanym w środek połączeniem herbu miasta Międzychód i częścią dolną kotwicy. Godło może być używane w kolorach przedstawionych na wzorze poniżej lub w kolorze białym.
Rozdział II
Cele i środki działania MTTiSW
§ 6
Celem MTTiSW jest :
1.      Wspieranie i upowszechnianie sportów wodnych – żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa, sportów motorowodnych, pływania, nurkowania oraz turystyki związanej z wymienionymi sportami.
2.      Popularyzowanie i rozpowszechnianie turystyki i sportów wodnych oraz kultury związanej ze sportami wodnymi
3.      Wspieranie i inspirowanie władz samorządowych regionu w działaniach zmierzających do wykorzystania turystycznego i sportowego rzeki Warty oraz jezior regionu.
4.      Krzewienie kultury fizycznej i sportów wodnych oraz popularyzowanie aktywnego wypoczynku na wodzie i nad wodą.
5.      Podejmowanie działań z zakresu zadań publicznych na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w szczególności działań ukierunkowanych na prowadzenie zajęć z zakresu sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych.
6.      Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
7.      Propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
8.      Kultywowanie tradycji wodniackich regionu uwzględniając edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.
9.      W celu realizacji zadań statutowych współpracuje z wszystkimi organizacjami związanymi z turystyką i sportami wodnymi których statuty nie są sprzeczne ze statutem MTTiSW zarówno w kraju, jak i za granicą.
10.  Prowadzi działania związane z tzw. rewitalizacją „Starego Portu” i tworzeniem w porcie bazy i centrum turystyki i sportów wodnych w regionie – prowadzonej i zarządzanej przez Stowarzyszenie.
§ 7
1.         MTTiSW realizuje swoje cele przez:
1.         Reprezentowanie interesów turystyki i sportów wodnych przed władzami i instytucjami w kraju oraz organizacjami turystycznymi i sportowymi międzynarodowymi i zagranicznymi,
2.         Prowadzenie sekcji zainteresowań dla członków np. żeglarskiej sportowej, żeglarskiej turystycznej, wioślarskiej, kajakarskiej, motorowodnej i innych w zależności od potrzeb członków
3.         Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych, integracyjnych i turystycznych
4.         Organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego, w tym zawodów kajakowych, regat żeglarskich i innych oraz uczestniczenie w zawodach i regatach organizowanych przez związki żeglarskie, inne kluby żeglarskie, instytucje i stowarzyszenia.
5.         Organizowanie rekreacji ruchowej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych wśród młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych wraz z upowszechnianiem i realizacją idei sportów wodnych bez barier, czyli dla wszystkich.
6.         Organizowanie zajęć z zakresu sportów wodnych, obozów, biwaków, półkolonii, kursów nauki pływania, w szczególności dla dzieci i młodzieży w celu rozwoju sprawności psychofizycznej, kształtowania charakteru i osobowości.
7.         Organizowanie ogólnodostępnych szkoleń na podstawowe  stopnie żeglarskie i motorowodne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także szkoleń dla instruktorów, kadry oraz wychowawców.
8.         Organizacja rejsów szkoleniowych i turystycznych dla członków Stowarzyszenia – śródlądowych i morskich mających na celu popularyzację sportu i turystyki wodnej
9.         Organizowanie zajęć szkutniczych w celu kształtowania umiejętności politechnicznych i kierunkowanie ich na remonty i budowę sprzętu wodnego.
10.     Prowadzenie zajęć dydaktycznych, prelekcji, pogadanek mających na celu popularyzację sportów wodnych oraz upowszechnianie wiedzy o sportach wodnych, historii, tradycjach a nadto upowszechnianie kultury fizycznej i sportu we wszelkich formach oraz zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
11.     Przygotowanie dzieci i młodzieży w zakresie ogólnych podstaw do uprawiania sportów wodnych oraz działalności w stowarzyszeniu.
12.     Prowadzenie i popieranie działalności publicystycznej i wydawniczej, mającej na celu upowszechnienie wiedzy o regionie a także z zakresu sportów wodnych i ekologii.
13.     MTTiSW szczególną opieką otacza dzieci i młodzież szkolną oraz osoby niepełnosprawne w zakresie popularyzacji i uprawiania sportów wodnych oraz włącza się w działalność w zakresie edukacji, profilaktyki i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych oraz uzależnień i patologii społecznych.
2.         W zakresie działalności pożytku publicznego MTTiSW realizuje swoje cele przez:
1.           Nieodpłatne  organizowanie  imprez turystycznych w tym rejsów motorowodnych , spływów kajakowych i wioślarskich  ( PKD 79.12.Z ) ,
2.           Nieodpłatne organizowanie regat  sportowo – żeglarskich ( PKD 93.19.Z ),
3.           Prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozaszkolnych z zakresu żeglarstwa i pływania łodziami motorowymi dla dzieci i młodzieży w tym także w formie obozów i półkolonii (PKD 85.53.Z ),
4.           Prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozaszkolnych z zakresu rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych w tym kajakowych i żeglarskich ( PKD 85.59.Z) ,
5.           Prowadzenie nieodpłatnej działalności  wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych w tym materiałów promujących turystyczne walory regionu oraz popularyzujących aktywny wypoczynek nad wodą ( PKD 58.19.Z ),
6.           Organizację nieodpłatnych  koncertów „szantowych” propagujących zwyczaje i kulturę wodniaków ( 94.99.Z ),
§ 8
Cele o których mowa w § 6 MTTiSW realizuje w oparciu o posiadaną bazę lokalową i sprzętową, nieodpłatną pracę członków oraz pozyskane w toku działalności statutowej środki finansowe. Wszystkie środki pozyskane przez Stowarzyszenie muszą być przeznaczone na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie MTTiSW - ich prawa i obowiązki
§ 9
1.      MTTiSW jest stowarzyszeniem ogólnodostępnym. Członkami MTTiSW mogą być wszystkie osoby fizyczne i prawne zainteresowane turystyką i uprawianiem sportów wodnych, uznające statut Stowarzyszenia i dające rękojmię realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.
2.      Członkowie MTTiSW dzielą się na:
1)      zwyczajnych
2)      młodzieżowych
3)      wspierających
4)      honorowych
§ 10
1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba mająca obywatelstwo RP lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, która:
a)      ukończyła 16 lat,
b)      nie jest pozbawiona praw publicznych
c)      nie należy do innej organizacji której statut byłby sprzeczny ze statutem MTTiSW
d)      utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia
e)      deklaruje chęć realizacji celów statutowych
           Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
2.      Członek zwyczajny nabywa czynne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do MTTiSW, natomiast prawa bierne po upływie dwóch lat przynależności do stowarzyszenia.
3.      Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po wcześniejszym zapoznaniu się kandydata ze statutem, przedstawieniu kandydata przez osobę wprowadzającą i złożeniu deklaracji członkowskiej. Osobą wprowadzającą może być członek zwyczajny o stażu nie krótszym niż dwa lata przynależności.
4.      Zarząd po rozmowie z kandydatem podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu do Stowarzyszenia, o czym informuje kandydata.
5.      Od odmowy przyjęcia przysługuje kandydatowi odwołanie do najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia członków, którego decyzja jest ostateczna.
6.      Kandydat przyjęty do stowarzyszenia zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości rocznej składki członkowskiej.
§ 11
1.      Członkiem młodzieżowym może zostać osoba w wieku do lat 16, będąca członkiem Sekcji zainteresowań, która ukończy dwuletni staż kandydacki.
2.      Po ukończeniu stażu kandydackiego i pozytywnej opinii Kierownika Sekcji, który jest osobą wprowadzającą kandydat zostaje członkiem młodzieżowym do ukończenia 16 roku życia. O przyjęciu członka młodzieżowego Zarząd podejmuje uchwałę.
3.      Po przyjęciu na członka młodzieżowego kandydat jest zobowiązany do wniesienia wpisowego w wysokości 25% wpisowego członka zwyczajnego.
4.      Członkowie młodzieżowi mogą uczestniczyć w zebraniach członkowskich, jednak nie przysługują im bierne i czynne prawa wyborcze.
5.      Członkowie młodzieżowi po ukończeniu 16 lat zostają członkami zwyczajnymi.
6.      Opiekunem członka młodzieżowego jest osoba wprowadzająca.
7.      Członkowie młodzieżowi do lat 16 zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Nie dotyczy to jednak składek i opłat wewnętrznych sekcji.
8.      Członkom młodzieżowym przysługują uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem określonych w § 14 pkt. 1 – 4 oraz obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem określonych w § 15 pkt. 7 ( w zakresie ekwiwalentu)  i pkt. 9. 
§ 12
1.      Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana turystyką lub sportami wodnymi, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe lub rzeczowe na rzecz MTTiSW.
2.      Członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd MTTiSW po zawarciu porozumienia pisemnego o okresie i zakresie świadczeń.
3.      Członkiem wspierającym, przyjętym przez Zarząd może być cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.
4.      Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, jak też praw przysługujących członkom zwyczajnym.
§ 13
1.      Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która :
a)      wyróżniła się szczególnymi zasługami dla rozwoju turystyki i sportów wodnych w regionie międzychodzkim
b)      wyróżniła się szczególnymi zasługami dla rozwoju turystyki i sportów wodnych w Polsce.
c)      wyróżniła się szczególnymi zasługami dla MTTiSW
d)     członkiem honorowym może zostać osoba, nie będąca członkiem stowarzyszenia, lecz w takim przypadku nie przysługują mu bierne i czynne prawa wyborcze.
2.      Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogółu członków.
3.      Członek honorowy będący członkiem stowarzyszenia posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony od świadczeń członkowskich.
4.      Członek honorowy ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez MTTiSW bez uiszczania składek.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
1)      uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków
2)      wybierać i być wybranym do wszystkich władz MTTiSW
3)      pełnienia jednocześnie tylko jednej funkcji z wyboru we władzach Stowarzyszenia
4)      wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz , poddawać krytyce ich działalność podczas walnych zebrań członkowskich oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami
5)      otrzymywać i nosić odznaki z godłem Stowarzyszenia, umieszczać na swoim sprzęcie sportowym godło Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd MTTiSW.
6)      Korzystać po wniesieniu obowiązujących składek ze wszystkich urządzeń, sprzętu i świadczeń  MTTiSW oraz uczestniczyć w imprezach MTTiSW na zasadach określonych przez Zarząd w regulaminach i uchwałach.
7)      Brać udział w posiedzeniu organów MTTiSW, na którym są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby
8)      Uczestniczyć w spotkaniach, imprezach sportowych i turystycznych, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
9)      Reprezentowania Stowarzyszenia w imprezach sportowych i turystycznych.
10)  Korzystać ze zniżek i ulg w szkoleniach, i kursach organizowanych lub współorganizowanych przez MTTiSW po upływie dwóch lat przynależności.
11)  Członkowie, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli wiek 70 lat są zwolnieni z prac społecznych o których mówi się w § 15 pkt. 7.
12)  Z ważnych powodów osobistych, losowych zawiesić swoje członkostwo w Stowarzyszeniu. O zawieszeniu decyduje Zarząd w drodze uchwały na pisemny uzasadniony wniosek zainteresowanego określając w uchwale czasokres zawieszenia członkostwa. Członek w okresie zawieszenia jest zwolniony z realizacji świadczeń określonych w § 15 pkt. 2, 3, 4, 7, 9 i 10.
§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek :

 

1)      Przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

 

2)      Sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Stowarzyszenia,

 

3)      Aktywnej działalności na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

4)      Należeć do określonej sekcji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i uczestniczyć w jej pracach i działaniach na jej rzecz oraz na rzecz całego Stowarzyszenia. Przynależność do określonej sekcji nie uniemożliwia udziału w pracach innych  sekcji jak też korzystania ze sprzętu znajdującego się w dyspozycji pozostałych sekcji.

 

5)      Dbać o mienie Stowarzyszenia.

 

6)      Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

7)      Wypracować 10 godzin prac społecznych rocznie na rzecz Stowarzyszenia, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Stowarzyszenia. Osoby które z różnych powodów nie mogą wypracować godzin prac społecznych zobowiązane są do wniesienia ekwiwalentu finansowego na rzecz Stowarzyszenia w wysokości 1 godzina równa wysokości jednomiesięcznej składki członkowskiej.
Rozliczenie godzin następuje do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.
8)      Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i nienaruszania solidarności organizacyjnej, a także przestrzegania zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
9)      Regulować na bieżąco składki członkowskie. Rozliczenie składek za dany rok następuje do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.
10)  Członkowie uczący się, którzy nie pracują zawodowo (uczniowie szkół średnich, studenci) uiszczają składki w wysokości 25% składki członkowskiej.
 § 16
1.      Wszelkie uprawnienia członkowskie przysługują członkowi MTTiSW, który ma na bieżąco opłaconą składkę członkowską. Na bieżąco oznacza bieżący miesiąc kalendarzowy.
2.      Członkowie którzy zalegają ze składkami przez okres powyżej trzech miesięcy zostają zawieszeni w prawach członka o czym zostają pisemnie powiadomieni przez Zarząd Stowarzyszenia. Po uregulowaniu składek przez członka i złożeniu wyjaśnień (w terminie 30 – tu dni od powiadomienia), Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przywrócenia praw członkowskich.
3.      Członkowie którzy zalegają ze składkami powyżej sześciu miesięcy zostają skreśleni z listy członków Stowarzyszenia.

§ 17

 

 

 

1.      Jako powiadomienie pisemne uznaje się:

 

a)      Powiadomienie telefoniczne poprzez sms – krótką wiadomość tekstową

 

b)      Powiadomienie poprzez internetowe środki przekazu – e-mail – pocztę elektroniczną.

 

2.      W pierwszej kolejności wysyła się pocztę elektroniczną, a jeżeli członek nią nie dysponuje wysyła się sms. Można stosować oba sposoby komunikacji równocześnie.

 

3.      Wyjaśnienie opisane w tym paragrafie stosuje się do wszystkich powiadomień pisemnych w całym Statucie Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 18

 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje honorowo, mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów i diety w razie pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu (wykonywania zadań).

 

 

 

 

 

§ 19

 

 

 

Członek będący pracownikiem zatrudnionym w Stowarzyszeniu nie może pełnić jednocześnie funkcji we władzach MTTiSW.

 

 

 

§ 20

 

 

 

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 

 

 

1)      Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,

 

2)      Niepłacenia składek członkowskich powyżej sześciu miesięcy – zgodnie z § 16 ust. 3.

 

3)      Na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowej utraty praw publicznych

 

4)      Śmierci

 

5)      Wykluczenia decyzją Sądu Koleżeńskiego za :

 

a)      Naruszania postanowień Statutu

 

b)      Działania na szkodę Stowarzyszenia

 

c)      Postępowania które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię

 

d)      Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Sąd Koleżeński powiadamia obwinionego o zarzutach i terminie rozprawy. Obwiniony ma możliwość złożenia wyjaśnień ustnie lub pisemnie. Niestawiennictwo obwinionego lub nie złożenie wyjaśnień nie wstrzymują biegu sprawy.

 

e)      Od decyzji określonej w § 20 ust. 1 pkt. 5 przysługuje wykluczonemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie trzydziestu ( 30 ) dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

f)       Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, pisemnie, wniosek musi zawierać uzasadnienie wraz ze stanowiskiem wykluczonego. Obecność wykluczonego na zebraniu nie jest obligatoryjna.

 

6) Osoba wykluczona nie może być ponownie przyjęta do Stowarzyszenia.

 

7) Zapis pkt. 6 nie dotyczy osób skreślonych z listy członków w związku z § 16 pkt. 3

 

8) Zapisy powyższe dotyczą również członków honorowych z wyłączeniem pkt.2

 

 

 

§ 21

 

 

 

1.      Członkowie Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych stosownie do swoich zainteresowań tworzą w ramach Stowarzyszenia sekcje.

 

2.      Sekcja Stowarzyszenia działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem i regulaminami Stowarzyszenia.

 

3.      Sekcję powołuje do działania i zatwierdza jej regulamin Zarząd MTTiSW na pisemny wniosek grupy inicjatywnej i zatwierdza kierownika sekcji.

 

4.      W przypadku odmowy powołania sekcji, zatwierdzenia regulaminu, bądź powołania kierownika, grupie inicjatywnej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

5.      Działalność Sekcji realizowana jest na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzanego przez Zarząd MTTiSW. W tym zakresie Kierownik sekcji prowadzi dokumentację programową, która winna zawierać : plan pracy na dany rok, wykaz członków sekcji, terminarz zajęć sekcji wraz z informacją o ich realizacji.

 

6.      Sekcja nie prowadzi własnej gospodarki finansowo – sprzętowej, a jej fundusze pochodzą z podziału środków MTTiSW, darowizn, programów jakie sekcja realizuje, własnych składek.

 

7.      Sekcja posiada sprzęt przydzielony przez Zarząd MTTiSW wynikający z programów, darowizn i zakupów celowych dokonanych przez Stowarzyszenie.

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Władze MTTiSW

 

 

 

§ 22

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

1.  Władzami Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych są:

 

     1) Walne Zgromadzenie Członków

 

     2) Zarząd MTTiSW

 

     3) Komisja Rewizyjna

 

     4) Sąd Koleżeński

 

 

 

2.      Kadencja władz Stowarzyszenia – Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa cztery ( 4 ) lata.

 

 

 

3.      Uchwały organów Stowarzyszenia muszą być zaprotokołowane i opublikowane na 

 

                  stronie Stowarzyszenia – www.motowodniacy.pl

 

 

 

4.      W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Stowarzyszenia w trakcie

 

kadencji jest ona uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów podczas wyborów.

 

 

 

5.      W przypadku Walnego Zgromadzenia Członków wymagane kworum nie 

 

obowiązuje w tzw. drugim (II) terminie, przyjętym zwyczajowo po upływie 30 minut od pierwszego (I) terminu, jeśli drugi termin zebrania podany był w zawiadomieniu. Powyższe nie stosuje się do uchwalenia lub zmiany statutu Stowarzyszenia.

 

 

 

6.      Członkiem władz Stowarzyszenia : Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i

 

Sądu Koleżeńskiego może być osoba, która jest pełnoletnia, jest członkiem zwyczajnym i posiada w dniu wyboru co najmniej dwuletni staż członkowski, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub przestępstwo skarbowe.

 

                  Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu 

 

                  Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym

 

                  pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

 

 

7.      Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za

 

czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu MTTiSW oraz sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

8.      Decyzja o przyznaniu lub odebraniu wynagrodzenia dla członków Zarządu  stowarzyszenia o którym mowa w § 22 ust. 7 należy tylko i wyłącznie do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Walne zgromadzenie członków

 

 

 

§ 23

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą MTTiSW.

 

 

 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

 

      1) z głosem decydującym członkowie zwyczajni stowarzyszenia, członkowie honorowi

 

          będący członkami stowarzyszenia

 

      2) członkowie młodzieżowi – jako obserwatorzy, z możliwością wypowiedzi i

 

          przedstawiania opinii

 

3.      z głosem doradczym członkowie honorowi ( nie będący członkami MTTiSW ), 

 

członkowie wspierający lub ich przedstawiciele

 

      4) zaproszeni przez Zarząd stowarzyszenia goście.

 

 

 

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

 

 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd MTTiSW .

 

 

 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków odbywają się jako :

 

    1)  sprawozdawcze – co roku, nie później niż do 31 marca roku następnego

 

    2)  sprawozdawczo – wyborcze, raz na cztery lata, nie później jak do 31 marca roku

 

         następnego.

 

 

 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd MTTiSW z własnej

 

    inicjatywy lub na pisemny wniosek :

 

1)      Komisji Rewizyjnej

 

2)      Podpisany przez 1/3 członków Stowarzyszenia

 

 

 

7. Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie Członków zawiadamia członków w sposób

 

   zwyczajowo przyjęty ( § 17 ) określając termin, miejsce i program zebrania z 14 – to 

 

   dniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno się odbyć nie później niż w terminie

 

    jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku i obradować w zakresie sprawy przedstawionej

 

    we wniosku.

 

 

 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów i są

 

    prawomocne bez względu na liczbę obecnych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga

 

    głos przewodniczącego obrad.

 

 

 

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w zakresie zmiany lub uchwalenia nowego

 

      statutu Stowarzyszenia wymagają 2/3 ważnych głosów, przy 50 % obecnych członków

 

      zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

 

 

11. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia i przeprowadza

 

      wybór Przewodniczącego Obrad. Dalej obrady prowadzi Przewodniczący Obrad

 

      powołując prezydium zgromadzenia i uchwalając przebieg zgromadzenia.

 

                                                                   

 

§ 24

 

 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach Stowarzyszenia, a w szczególności:

 

 

 

1) wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu Stowarzyszenia,

 

    Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na okres kadencji w wyborach pośrednich.

 

2) ustalanie ogólnych wytycznych działalności władz Stowarzyszenia, a także podejmowanie

 

    uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 

    w tym wniesionych przez Zarząd lub członków Stowarzyszenia.

 

3) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

 

4) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd MTTiSW,

 

5) uchwalanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd MTTiSW sprawozdań oraz

 

    planów działalności,

 

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i Sądu

 

    Koleżeńskiego,

 

8) rozpatrywanie wniosków Zarządu MTTiSW oraz wniosków zgłoszonych na

 

    Zgromadzeniu,

 

9) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Sekcje.

 

10) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla

 

      Zarządu MTTiSW,

 

11) uchwalanie wysokości składki członkowskiej, ewentualnie sposobu ścisłego jej

 

      wyliczania w okresie pomiędzy zgromadzeniami, na podstawie wskazanych parametrów

 

      np. jako procent płacy minimalnej lub średniej w RP,

 

12) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 

13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu MTTiSW oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

 

14) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu MTTiSW odmawiającej przyjęcia w poczet

 

      członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

15) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia

 

16) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia

 

17) decyduje o liczbie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz

 

       ilości zastępców członka.

 

18) uchwala i określa zasady przyznawania i wysokość wynagrodzenia dla członków organów

 

      statutowych stowarzyszenia, a także uchwala odebranie wynagrodzenia.

 

19) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia

 

      Członków.

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

§ 25

 

 

 

1.      Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków, kieruje działalnością stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem, a za swoje działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

 

2.      Członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

 

3.      Nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia jest równoznaczne z jego odwołaniem.

 

 

 

§ 26

 

 

 

1. Zarząd MTTiSW składa się z 5 członków i 2 zastępców wybranych w głosowaniu tajnym

 

    przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 4 lat :

 

    1) Prezesa

 

    2) V-ce Prezesa

 

    3) Sekretarza

 

    4) Skarbnika

 

    5) Członka

 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po wyborach.

 

3. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie.

 

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który przewodniczy jego posiedzeniom oraz reprezentuje 

 

    Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

5. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

6. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej 3/5 liczby członków

 

    Zarządu Stowarzyszenia. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

 

 

§ 27

 

 

 

1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych,

 

    składa Prezes Zarządu lub z upoważnienia Prezesa V-ce Prezes i jeden członek Zarządu.

 

 

 

§ 28

 

 

 

Do zakresu kompetencji Zarządu MTTiSW należy:

 

1)      realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

 

2)      realizowanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

3)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zarządzanie jego majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej.

 

4)      przygotowanie projektu rocznego budżetu i propozycji jego zmian oraz opłat na rzecz Stowarzyszenia.

 

       5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Sekcji

 

       6) zatwierdzanie budżetów oraz planów działalności Sekcji,

 

       7) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości,

 

       8) podejmowanie uchwał o tworzeniu nowych lub rozwiązywaniu istniejących sekcji

 

       9) nadzór nad działalnością sekcji oraz kontrola ich pracy,

 

     10) uchwalanie regulaminów i instrukcji niezastrzeżonych do kompetencji Walnego

 

           Zgromadzenia Członków

 

      11) powoływanie, komisji i zespołów specjalistycznych niezbędnych do realizacji celów

 

            i zadań Stowarzyszenia, którym może być powierzone podejmowanie decyzji w  

 

           sprawach należących do ich zakresu działalności,

 

      12)podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków zwyczajnych,

 

            młodzieżowych i  wspierających.

 

      13) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie godności członka

 

            honorowego.

 

      14) realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

 

      15) przyznawanie, po zasięgnięciu opinii Kierownictwa Sekcji, pochwał na piśmie,

 

            dyplomów, odznak honorowych członkom MTTiSW wyróżniającym się we

 

            wzorowym wykonywaniu swoich obowiązków oraz aktywnym udziałem w realizacji

 

            zadań Stowarzyszenia, a także innym osobom zasłużonym dla sportów wodnych w

 

            regionie.

 

      16) zawieranie umów z instytucjami wspierającymi i wspomagającymi działalność

 

            Stowarzyszenia.

 

      17) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

 

      18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

 

      19) realizacja innych zadań nie zastrzeżonych dla kompetencji innych organów

 

            Stowarzyszenia niezbędnych do realizacji zadań statutowych i programowych

 

            MTTiSW.

 

 

 

 

C. Komisja Rewizyjna

 

 

 

§ 29

 

1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym od  Zarządu Stowarzyszenia kolegialnym organem

 

    nadzoru i kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, powołanym do jego kontroli statutowej,

 

    organizacyjnej i finansowej.

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 1 zastępcy wybranych w wyborach tajnych

 

    na okres kadencji czteroletniej przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę  

 

    przewodniczącego i sekretarza. Komisja konstytuuje się bezpośrednio po wyborach.

 

4. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej  

 

    2/3 członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy.

 

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący oraz zwołuje jej posiedzenia.

 

 

 

§ 30

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 

 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem

 

    gospodarki finansowej, przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli wykonania

 

    zadań programowych i gospodarki finansowej stowarzyszenia.

 

2) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i 

 

    żądanie wyjaśnień,

 

3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu

 

    Członków i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego

 

    Zarządu,

 

4) Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w

 

    każdym czasie, jednak działalność Zarządu kontroluje nie rzadziej niż raz w roku.

 

5) składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków.

 

6) Wszystkie czynności podejmowane i wykonywane przez Komisję Rewizyjną wymagają

 

     sporządzenia protokołu.

 

 

 

 

 

 

D. Sąd Koleżeński

 

 

 

§ 31

 

 

 

Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad etyki i etykiety żeglarskiej a także naruszania stosunków międzyludzkich i sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 32

 

 

 

Sądy Koleżeńskie w wyniku rozpatrzenia sprawy mogą orzeczeniem:

 

1.      udzielić upomnienia

 

2.      udzielić nagany

 

3.      czasowo zawiesić członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat

 

4.      wykluczyć ze Stowarzyszenia

 

 

 

§ 33

 

 

 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 1 zastępcy.

 

2. Członkowie sądu są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym

 

    na okres czteroletniej kadencji.

 

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę 

 

    oraz sekretarza, konstytuując się bezpośrednio po wyborach.

 

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom odwołanie do Walnego 

 

    Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od ogłoszenia orzeczenia i pisemnego

 

    powiadomienia zgodnie z  § 17.

 

5. Wszystkie posiedzenia sądu koleżeńskiego muszą być protokołowane.

 

6. Sąd koleżeński ze swej działalności składa corocznie sprawozdanie Walnemu

 

    Zgromadzeniu Członków.

 

 

 

 

 

§ 34

 

1.      Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zgodnie z § 33 ust.4 może być poddane rewizji na podstawie umotywowanego wniosku wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek ukaranego, Zarządu Stowarzyszenia, wnioskodawcy lub Przewodniczącego Sądu.

 

2.      Do czasu rozpoznania środka odwoławczego (rewizji) przez Walne Zgromadzenie Członków, wykonanie zaskarżonego orzeczenia wstrzymuje się. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta na skutek takiego wniosku jest ostateczna i kończy postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 

 

§ 35

 

1.      Na majątek Stowarzyszenia składają się środki trwałe, fundusze i dochody z działalności Stowarzyszenia służące realizacji celów statutowych.

 

 

 

2.      Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

 

3.      Na fundusze Stowarzyszenia składają się :

 

1)      Składki i opłaty członkowskie oraz wpisowe

 

2)      Subwencje, dofinansowania i dotacje

 

3)      Darowizny, zapisy i spadki

 

4)      Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku będącego własnością Stowarzyszenia, bądź będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia)

 

5)      Inne dochody Stowarzyszenia nie związane z działalnością gospodarczą

 

 

 

 

 

§ 36

 

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów i zadań w ramach działalności statutowej, która stanowi wyłączny przedmiot aktywności Stowarzyszenia i jego członków.

 

 

 

§ 37

 

Członkowie Stowarzyszenia nie mają udziału w majątku i nie otrzymują żadnych darowizn ze środków należących do Stowarzyszenia . W razie występowania, skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub jego rozwiązania nie mogą zgłaszać roszczeń w stosunku do majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

§ 38

 

 

 

1.      Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

 

2.      Roczny budżet Stowarzyszenia uchwala Walne Zgromadzenie Członków na podstawie opracowanego i przyjętego preliminarza opracowanego przez Zarząd obejmującego przychody i wydatki Stowarzyszenia w danym roku kalendarzowym.

 

 

 

 

 

§ 39

 

 

 

W odniesieniu do gospodarowania majątkiem i funduszami zabrania się :

 

1)      Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób z którymi członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

 

2)      Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

 

3)      Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

 

4)      Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

 

 

§ 40

 

 

 

1.      Do realizacji zadań statutowych w zakresie gospodarczym i finansowym Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. W zakresie zawarcia umowy Zarząd podejmuje uchwałę. Zadania i warunki umowy określa Zarząd.

 

2.      Zarząd może uchwałą upoważnić skarbnika do internetowej obsługi konta bankowego Stowarzyszenia, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w tym zlecania płatności.

 

3.      Decyzje o zwrocie kosztów podróży oraz innych wydatków poniesionych w związku z pełnioną funkcją społeczną we władzach Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

§ 41

 

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy udziale, co najmniej połowy członków.

 

 

 

§ 42

 

1.      Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadkach przewidzianych przepisami, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

 

 

 

2.      Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje również w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków.

 

 

 

3.      Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe.

 

 

 

§ 43

 

 

 

1.      Prawo interpretacji i wykładni niniejszego statutu Stowarzyszenia, w sytuacjach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków,

 

 

 

2.      Natomiast pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków przysługuje Zarządowi Międzychodzkiego Stowarzyszenia Turystyki i Sportów Wodnych.

 

 

 

 

 

§ 44

 

 

 

Niniejszy Statut został uchwalony w dniu 5 grudnia 2017 i wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w KRS, uchylając wcześniej obowiązujące dokumenty – zgodnie z przyjętą Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wprowadzającą Statut.