1% na wspieranie sportów wodnych w powiecie międzychodzkim

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU

 

Zarząd MTTiSW zwołuje na dzień 29 marca 2019 godz. 18.00 Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków. II termin ustala się na 29.03.2019 roku godz. 18.30

 

Poniżej porządek obrad.

 

 

 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD

 

WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 

Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych

 

w  dniu 29.03.2019 roku.

 

 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz

 

    protokolantów.

 

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

 

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej.

 

5. Przyjęcie porządku obrad.

 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 

7. Sprawozdanie z działalności MTTiSW

 

8. Sprawozdanie finansowe.

 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 

10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za ubiegły rok oraz udzielenie

 

      absolutorium Zarządowi.

 

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

 

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków zgłoszonych na piśmie.

 

17. Wolne wnioski.

 

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia