Statut

 S T A T U T

 Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych

(tekst jednolity)

 

I. Postanowienia ogólne


§1

 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Międzychód, ul. Portowa 8a; adres korespondencyjny jw.

 

§ 5

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach lub z nimi współpracować zachowując jednak pełną samodzielność ideową i organizacyjną, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie wydaje swoim członkom odznaki i legitymacje oraz używa wyróżniającego znaku graficznego.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej i okrągłej zawierającej nazwę Stowarzyszenia.

II. Cele Stowarzyszenia

§ 8

 

Stowarzyszenie służy społeczności regionu międzychodzkiego poprzez działalność organizacyjną, programową, oświatową, kulturalną i gospodarczą.

W szczególności:

a) wspiera i inspiruje władze samorządowe w działaniach zmierzających do wykorzystania rzeki Warty i Jeziora Miejskiego połączonego rowem walorów rzeką walorów innych zbiorników wodnych walorów powiecie jako naturalnych walorów turystycznych miasta,

b) prowadzi działania propagujące turystykę i sporty wodne w regionie,

c) współpracuje z krajowymi organizacjami związanym ze sportem i turystyką wodną a w szczególności: WOPR, ZHP , LOP , LOK , PZŻ , PTTK, PZMiNW, OSTiR,

d) współpracuje z organizacjami o podobnych celach poza granicami kraju,

e) działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki wodnej w regionie,

f) prowadzi działania związane z rewitalizacją tzw. ”Starego Portu” jako obecnej bazy turystyki i sportów wodnych prowadzonej i zarządzanej przez Stowarzyszenie,

g) kultywuje tradycje wodniackie z uwzględnieniem ukierunkowanej edukacji dzieci i młodzieży,

h) pozyskuje fundusze na realizacje celów statutowych.

§ 9

 

Pod pojęciem regionu międzychodzkiego rozumie się miasto Międzychód i tereny związane z Międzychodem administracyjnie, gospodarczo, kulturowo i historycznie.

 

III. Członkostwo

 

§ 10

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

c) członków wspierających.

 

§ 11

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pełnoletnia, która akceptuje postanowienia statutu.

2. Członkami zwyczajnymi stają się automatycznie założyciele Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje po podpisaniu przez kandydata i złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia popartej podpisem jednego członka zwyczajnego. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, informując o tym zainteresowanego. Kandydat przyjęty do Stowarzyszenia zobowiązany jest do dokonania opłaty wpisowej w kwocie równej 5-krotnej miesięcznej składce członkowskiej.

4. Dopuszcza się w Stowarzyszeniu członkostwo osób niepełnoletnich. Warunkiem przyjęcia osoby jest przedstawianie pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Opiekunem niepełnoletniego członka Stowarzyszenia jest osoba wprowadzająca. Niepełnoletni kandydat przyjęty do Stowarzyszenia zobowiązany jest do dokonania opłaty wpisowej, w wysokości jedno miesięcznej składki członkowskiej członka zwyczajnego. Osoba niepełnoletnia staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia po osiągnięciu wieku pełnoletności.

 

§ 12

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub zagraniczna, która pragnie wspierać Stowarzyszenie w jego zadaniach statutowych. Osoba prawna deleguje swego przedstawiciela do prac w Stowarzyszeniu.

2. O członkostwie wspierającym decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Rodzaj i formę wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. Ustalony rodzaj i forma wspierania jest jawna dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, za szczególne zasługi dla spraw, które są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia .

 

§14

 

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

a) uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności w zebraniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,

c) posiadania odznaki i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni maja czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; mogą jednak uczestniczyć w Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

4. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5. Członkowie Stowarzyszenia, którzy zalegają ze składkami powyżej 3 miesięcy nie mają prawa głosu na Zgromadzeniu Członków i zebraniach zwyczajnych.

 

§ 15

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień statutu i władz Stowarzyszenia,

b) brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) popierania i czynnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

d) postępowania zgodnego z zasadami koleżeństwa i nienaruszania solidarności organizacyjnej,

e) regularnego płacenia składek członkowskich.

 

§ 16

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie skierowanym do Zarządu Stowarzyszenia,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 lit. a) - b) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

IV. Organa Stowarzyszenia

 

A. Postanowienia ogólne

 

§17

 

1. Organami władzy Stowarzyszenia są:

a) Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 18

 

1. Uchwały organów Stowarzyszenia poza przypadkami zastrzeżonymi w statucie podejmowane są zwykłą większością głosów.

2. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

3. Uchwały organów Stowarzyszenia są protokołowane. Uchwały podpisuje Przewodniczący zebrania i jeden z członków Stowarzyszenia. B. Zgromadzenie Członków

§ 19

 

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków.

2. W skład Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni.

3. W Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

 

§ 20

 

Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmniej raz do roku.

 

§ 21

 

Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na piśmie z podaniem porządku obrad, terminem i miejscem, przynajmniej na dziesięć dni przed zebraniem.

 

§ 22

 

Zgromadzenie Członków obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

 

§ 23

 

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Członków musi być zwołane na żądanie jednej trzeciej członków lub Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu trzydziestu dni od wpłynięcia wniosku do Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 24

 

1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków musi zawierać przyczyny zwołania posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 25

 

Do zadań Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) uchwalanie deklaracji ideowej i podstawowego programu Stowarzyszenia,

b) uchwalanie statutu i jego zmian,

c) rozpatrywanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej,

d) wybór Zarządu Stowarzyszenia głosowaniu tajnym. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Członek Zarządu są wybierani w wyborach bezpośrednich.

e) wybór Komisji Rewizyjnej, a po jej wyborze – wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej, spośród osób uprzednio wybranych w skład Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

g) określanie wysokości składek członkowskich,

h) nadawanie członkostwa honorowego,

i) rozpatrywanie odwołań na decyzje Zarządu o wykluczeniu członka.

 

§ 26

 

Po otwarciu posiedzenia przez Prezesa Zarządu Zgromadzenie wybiera przewodniczącego zebrania i prezydium obrad. C. Zarząd

 

§ 27

 

1. Członkowie Zarządu są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu. Mandat członków Zarządu wygasa po pierwszym Zgromadzeniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

2. - skreślony.

3. Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.

4. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i ust. 4 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.

7. Skład Zarządu liczy trzy do pięciu osób.

8. O liczbie osób Zarządu Stowarzyszenia decyduje Zgromadzenie Członków.

 

§ 28

 

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia kończy się wraz z wyborem nowego Zarządu.

 

§ 29

 

1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i zarządza jego majątkiem.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który przewodniczy jego posiedzeniom oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych, składa Prezes lub z upoważnienia Prezesa Wiceprezes i jeden członek Zarządu.

§ 30

 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z inicjatywy własnej lub dwóch członków Zarządu, tak często jak wymaga tego konieczność.

2. Zwołując posiedzenie Zarządu Prezes podaje termin, miejsce i porządek zebrania co najmniej pięć dni przed terminem.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

§ 31

 

1. Do zakresu kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwalonego przez Zgromadzenie Członków programu podstawowego, uchwał dotyczących kierunku działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Zgromadzenia Członków,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zarządzanie jego majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej,

c) przygotowanie projektu rocznego budżetu i propozycji jego zmian,

d) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających,

e) wnioskowanie do Zgromadzenia Członków w sprawie nadania godności członka honorowego,

f) powoływanie komisji i zespołów specjalistycznych,

g) organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji propagujących działania Stowarzyszenia,

h) zawieranie umów z instytucjami wspomagającymi działania Stowarzyszenia,

i) zabieganie o pozyskiwanie funduszy unijnych i funduszy innych organizacji wspomagających działalność obywatelską i pozarządową,

j) sporządzanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego związanego z działalnością Stowarzyszenia,

k) wykonywanie praw wspólnika w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,

l) przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

m) podejmowanie uchwał, o których mowa w § 16 ust. 3 i 4 statutu. 2. Do kompetencji Zarządu należą również inne sprawy, których Statut wyraźnie nie zastrzega dla innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 32

 

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Członków. D. Komisja Rewizyjna

 

§ 33

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Zgromadzeniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej wybierani są spośród członków Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Członków w oddzielnym głosowaniu.

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i ust. 4 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracą Komisji Rewizyjnej oraz zwołuje jej posiedzenia.

 

§ 34

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli wykonania zadań programowych i gospodarki finansowej Stowarzyszenia, b) składanie sprawozdań Zgromadzeniu Członków, c) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, d) składanie wniosku o zwołanie posiedzenie nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków. V. Finanse

 

§ 35

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

b) inne prawa majątkowe,

c) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

b) ofiarności publicznej,

c) składek członkowskich.

§ 36

Majątek i wpływy Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych. Członkowie Stowarzyszenia nie mają udziału w majątku i nie otrzymują żadnych darowizn ze środków należących do Stowarzyszenia. W razie występowania, skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub jego rozwiązania nie mogą zgłaszać roszczeń w stosunku do majątku Stowarzyszenia.

 

§ 37

 

1. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

2. Roczny budżet Stowarzyszenia uchwala Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 38

 

Zmiana Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia Członków podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 39

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą Zgromadzenia Członków powziętą większością dwóch trzecich głosów ogólnej liczby członków posiadających głos stanowiący.

2. Likwidatorem jest Zarząd jeżeli Zgromadzenie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia decyduje Zgromadzenie Członków. Majątek może być wyłącznie wykorzystany na cele społecznie użyteczne zgodnie z celami Stowarzyszenia.

 

VII. Przepisy przejściowe

 

§ 40

 

Do czasu pierwszego Zgromadzenia Członków kompetencje Zgromadzenia i Zarządu posiadają członkowie założyciele.

 

§ 41

 

Na spotkaniu założycielskim członkowie założyciele powołują pięcioosobowy Komitet Założycielski odpowiedzialny za zarejestrowanie Stowarzyszenia i zwołanie pierwszego Zgromadzenia Członków.