REGULAMIN

 

KORZYSTANIA ZE :

STANICY STARY PORT, PRZYSTANI PORTU RZECZNEGO,

PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ I SPRZĘTU

PRZEZ CZŁONKÓW

MIĘDZYCHODZKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYKI I SPORTÓW WODNYCH

 

 

§ 1

1.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez członków Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych z majątku stowarzyszenia.

2.      Przez mienie stowarzyszenia rozumiemy wszelkie ruchomości i nieruchomości stanowiące własność stowarzyszenia bądź przekazane MTTiSW w użytkowanie.

3.      Przez członków stowarzyszenia rozumiemy członków zwyczajnych, wspierających, honorowychi młodzieżowych.

4.      Członkowie młodzieżowi mogą korzystać ze sprzętu MTTiSW wyłącznie pod opieką rodziców, którzy podpisują oświadczenie o odpowiedzialności za powierzony sprzęt.

5.      Wszyscy członkowie mogą nieodpłatnie korzystać z majątku stowarzyszenia z wyjątkami określonymi w dalszej części niniejszego regulaminu.

6.      Nieodpłatne korzystanie i udostępnienie obiektu stanicy nie dotyczy członków honorowych i wspierających, którzy mogą korzystać z majątku stowarzyszenia wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu podjętej uchwałą określającą zakres i zasady korzystania przez te osoby.

 

§ 2

7.      KORZYSTANIE ZE STANICY.

a)      Wszyscy członkowie stowarzyszenia mogą nieodpłatnie korzystać z udostępnionej dla wszystkich członków MTTiSW części stanicy obejmującej kuchnię oraz przyległa do kuchni toaletę oraz wiaty wraz ze stołami i ławkami cateringowymi. Są uprawnieni do posiadania klucza do kuchni i toalety,a także dobramy wjazdowej do stanicy i portu, które mogą zamówić na swój koszt u bosmana stanicy. Klucz od wiaty znajduje się w kuchni.

b)      Wszyscy członkowie mają prawo do korzystania z urządzeń znajdujących się w kuchni z zastrzeżeniem, iż pomieszczenie zostawiam w stanie lepszym niż zastałem z poszanowaniem dla przedmiotów oraz żywności pozostawionej przez innych użytkowników w lodówce i zamrażarce.

c)      W przypadku udostępnienia obiektu innym stowarzyszeniom lub osobom, korzystanie z kuchni i toalety należy dostosować do użytkujących osób, tak by nie powodowało kolizji użytkowania.

d)     Korzystanie ze świetlicy stanicy wraz z przyległymi toaletami oraz kuchni na potrzeby indywidualne członków – imprezy prywatne, rodzinne itp. jest odpłatne w wysokości uchwalonej przez Zarząd. Członkowie opłacają ¼ stawki opłaty za użyczenie komercyjne obiektu.

e)      Korzystnie ze świetlicy w celach prywatnych należy uzgodnić wcześniej z bosmanem stanicy, który prowadzi rezerwację użyczenia obiektu z uwzględnieniem spotkań i imprez organizowanych przez stowarzyszenie.

f)       Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu stanicy mają zajęcia programowe poszczególnych sekcji MTTiSW, zorganizowane spotkania i zebrania członkowskie organizowane przez Zarząd zgodnie z programem, imprezy wynikające z planu pracy stowarzyszenia i harmonogramu. Następnie imprezy indywidualne członków, inne stowarzyszenia i na koniec imprezy komercyjne.

g)      Wszyscy członkowie zobowiązani są do utrzymania porządku na terenie stanicy oraz terenie przyległym wraz z podejmowaniem czynności do zapewnienia porządku z zachowaniem zasad współżycia społecznego, a także zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych usterek bosmanowi stanicy.

h)      Korzystanie z pomieszczeń hangarowych oraz warsztatowych stanicy jest możliwe po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia, który podejmuje uchwałę po zasięgnięciu opinii bosmana stanicy. Uchwała musi określać czasookres zezwolenia.

i)        Prywatny sprzęt może być przechowywany w hangarze stanicy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy został przekazany do użytkowania na zasadzie użyczenia dla  sekcji działających w stowarzyszeniu odpowiednią umową. Miejsce przechowywania sprzętu poszczególnych sekcji określa i wyznacza bosman stanicy.

j)        Miejsca zimowania sprzętu na placu wyznacza bosman stanicy w porozumieniu z użytkownikiem uwzględniając wielkość i gabaryty sprzętu, bezpieczeństwo przechowywania oraz widoczność monitoringu.

k)      Zimowanie sprzętu dla członków stowarzyszenia jest bezpłatne, natomiast dla osób nie będących członkami opłatę określa uchwałą Zarząd stowarzyszenia.

 

§ 3

8.      KORZYSTANIE Z PRZYSTANI PORTU RZECZNEGO NA RZECE WARCIE.

a)      Za właściwe wykorzystanie i cumowanie w przystani portu rzecznego odpowiedzialny jest bosman przystani.

b)      Bosman przystani jest pracownikiem zatrudnianym sezonowo przez Stowarzyszenie, którego obowiązki szczegółowo reguluje zakres czynności będący załącznikiem do umowy.

c)      Korzystanie i cumowanie w przystani portu rzecznego dla członków stowarzyszenia jest bezpłatne.

d)     Przy cumowaniu sprzętu należy zachować zasady bezpieczeństwa, ekonomii wykorzystania miejsca przy pomoście i etykiety wodniackiej.

e)      Wszyscy członkowie zobowiązani są do utrzymania porządku na terenie przystani portowej oraz terenie przyległym wraz z podejmowaniem czynności do zapewnienia porządku z zachowaniem zasad współżycia społecznego, a także zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych usterek bosmanowi przystani lub stanicy.

f)       W przypadku pozostawiania pojazdów na terenie stanicy, należy ustawić go tak aby nie uniemożliwiał manewrów innym użytkownikom stanicy lub portu, biorąc pod uwagę manewrowanie pojazdów z przyczepami.

g)      Pozostawienie pojazdu lub innego mienia, w tym jachtu, motorówki na terenie przystani i stanicy jest na własną odpowiedzialność i MTTiSW nie bierze za pozostawione mienie żadnej odpowiedzialności nie oznacza to jednak braku podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa – teren stanicy jak i przystani jest oświetlony i monitorowany całodobowo.

h)      Pierwszeństwo w korzystaniu z przystani mają turyści odpłatnie korzystający z przystani , zajęcia programowe i szkoleniowe sekcji stowarzyszenia, imprezy organizowane przez stowarzyszenie oraz członkowie stowarzyszenia. Staramy się nie zastawiać swoimi jednostkami nabrzeża położonego przy slipie.

§ 4

9.      KORZYSTANIE Z PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA JEZIORZE MIEJSKIM.

a)      Przystań na jeziorze Miejskim położona na końcu ulicy Zielonej zapewnia realizację zajęć programowych sekcji żeglarskiej stowarzyszenia.

b)      Przystań składa się z pomostu oraz boi rozstawionych w jego pobliżu do cumowania żaglówek i jachtów będących w posiadaniu członków stowarzyszenia.

c)      Jachty prywatne członkowie stowarzyszenia cumują bezpłatnie i bezpłatnie mogą korzystać z łodzi transportowej sekcji żeglarskiej po uzgodnieniu miejsca ustawienia boi oraz dostępu do łodzi z bosmanem sekcji żeglarskiej.

d)     Bosman na koszt członka dorabia klucz do łodzi wiosłowej sekcji żeglarskiej służącej do przewozu osób bądź ściągania żaglówek do brzegu i tym samym udostępnia łódź do użytku.

e)      Łódź po użyciu do ściągnięcia żaglówki należy pozostawić przycumowaną przy pomoście tak by inni członkowie mogli z niej skorzystać, lub wykorzystując łódź mogli udzielić pomocy pływającym na akwenie, w razie takiej potrzeby.

f)       W wykorzystaniu przystani pierwszeństwo mają zajęcia programowe sekcji, a następnie członkowie.

g)      Nie cumujemy na stałe żaglówek i jachtów przy pomoście.

§ 5

10.  KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU STOWARZYSZENIA.

a)      Korzystanie przez członków MTTiSW ze sprzętu stowarzyszenia jest bezpłatne.

b)      Bezpłatne korzystanie nie oznacza jednak bezpłatnej eksploatacji sprzętu i tak np. w zakresie użycia łodzi motorowej sekcji kajakowej lub motorówki sekcji żeglarskiej wypożyczający sprzęt członek otrzymuje sprzęt z pełnym zbiornikiem paliwa i z pełnym zbiornikiem paliwa sprzęt zwraca z powrotem.

c)      Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi sprzętu lub bosmanowi stanicy.

d)     Sprzęt należy zwrócić w stanie umożliwiającym jego ponowne użycie.

e)      Pierwszeństwo w korzystaniu ze sprzętu mają zajęcia programowe sekcji stowarzyszenia, realizacja zadań statutowych i programowych przez MTTiSW, realizacja imprez MTTiSW wg. harmonogramu, realizacja szkoleń przez MTTiSW, wynajem sprzętu w związku z działalnością statutową stowarzyszenia i korzystanie ze sprzętu przez członków.

f)       Chęć skorzystania ze sprzętu należy uzgodnić bosmanem stanicy, który jest koordynatorem użytkowania sprzętu MTTiSW i w przypadku rezerwacji ustala z kierownikami poszczególnych sekcji dostępność danego rodzaju sprzętu. Dotyczy to zarówno sprzętu pływającego , jak i sprzętu stanicy.

g)      Członkowie MTTiSW będący członkami sekcji zainteresowań ustalają indywidualne korzystanie ze sprzętu z kierownikiem swojej sekcji, który powiadamia o tym bosmana stanicy by nanieść informację w harmonogramie.

§ 6

11.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2017 roku.